Jazyk
Nájdi
Verzia pre tlač
Newsletter
Slovak English
NUSTEP SmartForms - dotazníkový systém  
Home > Riešenia

NUSTEP SmartForms je webová aplikácia určená pre tvorbu a prevádzku online dotazníkov. Umožňuje netechnickým užívateľom interaktívne vytvoriť online dotazník a zabezpečí zber a uloženie odpovedí. Výsledky sú k dispozícii okamžite na prezeranie a podrobnú analýzu.

Scenáre použitia

 • Vyhľadávanie príležitostí k rastu predaja
 • Kontrolovanie kvality kľúčových procesov
 • Realizácia prieskumu spokojnosti partnerov, zákazníkov, zamestnancov
 • Realizácia marketingového prieskumu trhu
 • Realizácia vnútrofiremných prieskumov, súťaží, volieb do orgánov, prihlášok na podujatia a pod.
 • Rezervácia zdieľaných prostriedkov - miestnosti, autá, prezentačná technika

Ako to funguje?

 1. Vytvorenie nového dotazníka

  Pri vytvorení dotazníka autor zadáva jeho názov a definuje ďalšie nastavenia dotazníka. Nový dotazník možno vytvoriť od začiatku alebo skopírovať a prispôsobiť existujúci dotazník. Vytvorené dotazníky takto môžu slúžiť ako šablóny pre ďalšie dotazníky.

 2. Nastavenie prístupu k dotazníku

  Autor dotazníka môže dotazník sprístupniť všetkým alebo len vybraným respondentom. V prípade, že je dotazník prístupný len vybraným respondentom, pred vyplnením dotazníka sa musí respondent prihlásiť prostredníctvom mena a hesla. Aplikácia poskytuje nástroje pre správu skupín respondentov, ich prihlasovacích mien a hesiel.

 3. Zadanie otázok

  Keď je dotazník vytvorený, je potrebné pridať jednotlivé otázky. Otázky sú rozdelené do skupín, pričom každá skupina otázok sa respondentom zobrazuje na vlastnej stránke. K dispozícii je 18 typov otázok, od jednoduchých až po komplexné - výbery, škály, matice, upload dokumentov a pod. Samozrejmosťou je možnosť určiť otázky, ktorých vyplnenie je povinné, možnosť definovať preskakovanie otázok na základe odpovedí respondenta a ďalšie užitočné vlastnosti. Štruktúru dotazníka je možné navrhovať on-line v administračnom rozhraní aplikácie alebo off-line v Exceli.

 4. Zverejnenie dotazníka

  Zverejniť dotazník možno okamžite alebo načasovať jeho zverejnenie na určitý dátum a čas. Zverejnením dotazník sa začína fáza dotazovania, t.j. zberu odpovedí. Respondentom stačí zaslať emailom alebo inou formou adresu (URL), kde dotazník nájdu. Verejný dotazník je prístupný všetkým, k privátnemu dotazníku sa dostanú len zvolení respondenti po zadaní svojho mena a hesla. V závislosti na nastaveniach dotazníka, môže jeho autor dostávať emailovú notifikáciu po každom vyplnení dotazníka respondentom.

 5. Zber odpovedí

  Počas dotazovania, t.j. počas obdobia, kedy je dotazník zverejnený, aplikácia zabezpečuje zber odpovedí od respondentov. Všetky odpovede sa ukladajú do databázy odkiaľ sú neskôr prístupné pre vyhodnotenie.

 6. Ukončenie dotazovania

  Ukončenie dotazovania je možné realizovať okamžite alebo načasovať jeho ukončenie na určitý dátum a čas. Po ukončení dotazovania nie je respondentom umožnené vyplniť dotazník.

 7. Spracovanie odpovedí

  Kedykoľvek v priebehu dotazovania a samozrejme po jeho ukončení je možné pohodlne prezerať a analyzovať získané odpovede. Aplikácia poskytuje prehľad všetkých odpovedí, detail jednotlivých odpovedí ako aj základné vyhodnotenie odpovedí pomocou percent a grafov. Odpovede je možné jednoducho exportovať priamo do Excelu prípadne do komplexného štatistického softvétu pre detailnejšiu analýzu, tvorbu tabuliek a grafov.

cms10_chess.jpg